Jdi na obsah Jdi na menu

O nás

 

DSZ  na  facebooku:

www.facebook.com/suverenita.dsz.domazlicko.cz/

www.facebook.com/DemokratickaStranaZelenychdsz

www.facebook.com/destze

***

Demokratická strana zelených (DSZ) je česká parlamentní politická strana, vzniklá v březnu 2009, hlásící se k prosazování zelené politiky.

 

Programové principy DSZ ji charakterizují jako občanskou stranu se silným důrazem na princip demokracie, subsidiarity, sociální soudržnosti a vyvážené existence lidské společnosti. V mezinárodní politice se hlásí k mírové koexistenci a spolupráci mezi státy a regiony a politice odzbrojení.

 

 1. Demokratická strana zelených vycházejíc z principů civilizace demokratických a  křesťanských tradic Evropy usiluje demokratickými metodami o takovou organizaci společnosti, ve které se snoubí úcta k jednotlivci se spravedlivým ekonomickým a právním řádem a zodpovědností, kterou má lidstvo k přírodě.
   
 2. Demokratická strana zelených chápe životní prostředí jako souhrn přírodních, ekonomických, právních a sociálních faktorů, které ovlivňují život jednotlivce a které jsou formovány přírodními a společenskými zákonitostmi.
   
 3. Demokratická strana zelených si klade za cíl svou politikou prosazovat zejména:
  • demokratické principy v organizaci společnosti s důrazem na princip subsidiarity
  • respekt ke svobodám jednotlivce a zároveň jeho odpovědnost ke společnosti
  • trvalou péči o ochranu lidských práv a jejich kultivaci
  • racionální ekonomickou organizaci společnosti zaměřenou na vyváženou dlouhodobou existenci
  • sociální spravedlnost a solidaritu
  • zvyšování vzdělanosti a překonávání vědomostních bariér
  • mírovou koexistenci a všestrannou spolupráci mezi státy a regiony
  • zodpovědnost při využívání přírodních zdrojů a při provádění veškerých činností, které přírodu ovlivňují


 

 1. Demokratická strana zelených své cíle prosazuje v souladu se zákonem o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, vlastními stanovami a na základě svého programu. Při realizaci svých programových cílů spolupracuje se všemi demokratickými stranami politického spektra. V mezinárodní spolupráci se orientuje v otázkách environmentalismu především na Evropskou stranu zelených.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Demokratická strana zelených /DSZ/

březen 2009

VIZE  DEMOKRATICKÉ  EVRORY

DEMOKRATICKÁ EVROPA je založena na různorodosti, která je zdrojem humánního, kulturního a ekonomického bohatství. Odmítá strategie ekonomické nebo vojenské dominance a všechny formy rasismu, šovinismu a silových řešení.

DEMOKRATICKÁ EVROPA chápe životní prostředí jako souhrn sociálních, ekonomických, právních a přírodních faktorů, které ovlivňují život lidí a které jsou lidmi vytvářeny nebo ovlivňovány. Pouze stálá péče, kultivace a ochrana těchto faktorů zajistí dlouhodobou vyváženou existenci jednotlivců a tím i celé společnosti.

DEMOKRATICKÁ EVROPA přispívá k vytváření světového míru; uznává a podporuje kulturní a historické rozdílnosti při respektování vyváženosti individuálních a kolektivních práv a univerzálních lidských práv a závazků. Historická zkušenost Evropy poznamenaná četnými válkami, dlouhodobými souboji o politickou, kulturní a sociální dominancí, expansionismem a vyčerpáváním zdrojů, je důrazným varováním a imperativem pro hledání mírové koexistence nejen v rámci kontinentu, ale i v rámci celosvětovém. Princip respektu a spolupráce určuje vztahy mezi zeměmi uvnitř evropského prostoru a vůči všem jednotlivcům, národům, společenstvím i vůči přírodnímu prostředí. Evropa je modelem a impulsem pro rozvíjení globálních lidských, sociálních, ekonomických a ekologických práv a jistot.

DEMOKRATICKÁ EVROPA uznává a prosazuje právo národů rozhodovat o vlastní budoucnosti a činit vlastní zásadní rozhodnutí v sociálních, ekonomických, kulturních a ekologických záležitostech v souladu s trendy zakotvenými ve společných politikách.

DEMOKRATICKÁ EVROPA podporuje vzdělávání svých občanů, vědu, výzkum a produktivní ekonomiku. Zároveň podporuje přísnou regulaci a zdanění nadnárodního finančního kapitálu, který přerozděluje vytvořenou přidanou hodnotu dle svých zájmů, bez přínosu pro státy a oblasti, kde byla vytvořena a mnohdy v přímém rozporu s těmito zájmy.

DEMOKRATICKÁ EVROPA odmítá princip trhu jako samoregulačního mechanismu a vše řešící kategorie. Tento princip vede k vytváření dominantních mocenských a politických skupin a narušování principů a rovnováhy, na kterých je postavena demokratická společnost.

 

DEMOKRATICKÉ  PRINCIPY  EVROPY

DEMOKRATICKÁ EVROPA uznává úlohu jednotlivce jako základního a nenahraditelného zdroje demokratických principů a legitimity všech jejích orgánů. Zároveň požaduje po jednotlivcích míru odpovědnosti, která odpovídá míře jejich práv.

DEMOKRATICKÁ EVROPA organizuje své instituce na základě této demokratické legitimity a při důsledném dodržování principu subsidiarity, který je základním imperativem moderního demokratického státu.

DEMOKRATICKÁ EVROPA zaměřuje své úsilí o sjednocení legislativního rámce především do oblastí, které mají univerzální charakter a nepotlačují specifiku jednotlivých oblastí, regionů, národů a států. Jedná se především o oblast lidských práv, oblast sociálních a zdravotních standardů, oblast energetické bezpečnosti, oblast ochrany přírodního prostředí a racionálního využívání zdrojů, oblast trestního práva a boje s kriminalitou a oblast obrannou.

DEMOKRATICKÁ EVROPA postupuje ve svém rozhodování transparentně a její instituce plní role odpovídající rolím daných institucí v rovině národních států. Uznává právo jednotlivých národních států na svébytnou regulaci a řízení procesů na vlastním území. Kromě výslovně definovaných oblastí neusiluje o další univerzalizaci komunitárního práva, která je rizikem pro různorodost evropského prostoru jako zdroje impulsů pro pozitivní rozvoj.

DEMOKRATICKÁ EVROPA v utváření svých pravidel postupuje tak, aby byla transparentní, jasně strukturovaná a srozumitelná občanům členských států. Nesrozumitelnost dokumentů jako je Lisabonská smlouva posiluje byrokracii a tím oslabuje demokratické principy spolupráce suverénních států.

DEMOKRATICKÁ EVROPA si nepřisvojuje žádná práva, která jsou a mohou být realizována na úrovni národních států, pokud je tyto státy samy nepředají na evropskou úroveň.

DEMOKRATICKÁ EVROPA vědomě vytváří prostor pro občanské a nevládní aktivity, které jsou přirozeným doplňkem vládních a samosprávných činností a dávají jim lidský rozměr.

 

DEMOKRATICKÁ  EVROPA  JAKO  SOCIÁLNĚ  SOUDRŽNÝ  PROSTOR

Základními pilíři sociální soudržnosti DEMOKRATICKÉ EVROPY jsou rovná práva a solidarita.

DEMOKRATICKÁ EVROPA dosáhla významných úspěchů ve vytváření sociálně soudržné společnosti, ve které má každý její člen možnost zapojit se do pracovních nebo podnikatelských aktivit, uplatnit své schopnosti a zároveň nebýt sociálně vyloučen v případě, kdy v této snaze neuspěje.

DEMOKRATICKÁ EVROPA považuje tuto úroveň dosažené sociální soudržnosti za zdravý základ pro další vývoj. Nedopustí odbourávání již dosažených sociálních jistot. Uvědomuje si zároveň, že otázka sociální soudržnosti není pouze otázkou ekonomickou, ale i otázkou humánní, kulturní a otázkou sdílení pozitivních hodnot.

DEMOKRATICKÁ EVROPA si neklade za cíl vytvořit evropskou sociální síť, ale jejím cílem je garantovat v zákonodárství všech zemí odpovídající minimální existenční úroveň jejich občanů s přihlédnutím k historické a kulturní specifice daného státu.

DEMOKRATICKÁ EVROPA se staví důsledně proti jakékoliv formě extremismu a snaží se důsledně odbourávat jeho zdroje a potlačuje veškeré jeho projevy, které ohrožují členy společnosti.

DEMOKRATICKÁ EVROPA považuje péči o veřejné zdraví za základní atribut moderní společnosti. Zdravotní péči nepovažuje za předmět podnikání, nýbrž za jeden z rozhodujících faktorů dlouhodobé vyvážené existence. Každý občan má právo na standardní úroveň zdravotní péče odpovídající danému stupni úrovně lékařské vědy a tomu jsou přizpůsobeny zdravotní systémy v jednotlivých státech. Systém veřejného zdravotní pojištění je nástrojem financování, nikoliv prostředkem hodnocení úrovně zdravotní péče. Úroveň zdravotní péče je hodnocená pouze na základě vývoje zdraví občanů a nikoliv na základě vývoje finančních ukazatelů zdravotních systémů.

Pro DEMOKRATICKOU EVROPU je vysoká úroveň a rozsah poskytovaného vzdělání základním předpokladem dlouhodobé vyvážené existence a základním faktorem umožňujícím plnohodnotný život a seberealizaci jednotlivců. Zvyšováním vzdělanosti se zároveň posiluje nekonfliktní soužití v rámci společnosti a oslabují projevy diskriminace a extremismu. Podpora a zkvalitňování vzdělání je proto jednou ze základních oblastí, na kterou se DEMOKRATICKÁ EVROPA zaměřuje.

DEMOKRATICKÁ EVROPA utváří páteř sociálního, zdravotního a vzdělávacího systému nikoliv na bázi ekonomické, ale jako soustavu neziskových veřejných služeb, pro které vytváří příslušnou legislativní a ekonomickou bázi. Zároveň nebrání rozvoji nadstandardních, doplňkových aktivit na ekonomické bázi, avšak regulovanou a kontrolovanou státními orgány.

 

DEMOKRATICKÁ  EVROPA  A  BEZPEČNOST

DEMOKRATICKÁ EVROPA odmítá válku, okupaci a násilí jako nástroj řešení mezinárodních konfliktů a považuje za jedno ze základních práv člověka a národů právo na život v míru.

DEMOKRATICKÁ EVROPA se angažuje při vytváření podmínek pro zachování míru potlačováním všech forem diskriminace, vykořisťování, vylučování a ohrožování jednotlivců nebo států. Přitom využívá mezinárodního práva, politických vyjednávání a diplomacie jako základních nástrojů. Odmítá všechny pokusy, ať přicházejí zevnitř, nebo zvenčí, zaměřené na proměnu Evropy ve vojenskou mocnost globálních rozměrů angažovanou v útočných válkách.

DEMOKRATICKÁ EVROPA zároveň uznává práva jednotlivců a národů na odpor vůči útlaku a nespravedlnostem všemi prostředky, které samy nepovedou k pošlapání univerzálních lidských práv.

DEMOKRATICKÁ EVROPA podporuje iniciativy k vytvoření spravedlivého systému mezinárodního trestního práva a mezinárodní trestní justice, který by byl schopen sankcionovat státy a všechny činitele odpovědné za válečné zločiny.

DEMOKRATICKÁ EVROPA usiluje o aktivní angažovanost mezinárodních institucí proti všem formám vojenského, sociálního nebo ekonomického útlaku a z principu odmítá užití vojenské síly jako první. Proto je pro rekodifikaci úlohy NATO a neuznává princip preventivních válečných operací.

DEMOKRATICKÁ EVROPA všemožně podporuje jaderné odzbrojení, jakož i likvidaci všech zbraní hromadného ničení. Angažuje se pro omezení konvenčních zbraní a demilitarizaci.

DEMOKRATICKÁ EVROPA uznává práva jednotlivců a komunit na život svobodný ode vší agrese, nebezpečí a hrozby.

Ve jménu těchto principů se DEMOKRATICKÁ EVROPA zdržuje jakékoli vojenské hrozby nebo útočné akce a prosazuje prevenci konfliktů jednáním, podporu mírových řešení a humanizaci mezinárodních vztahů. Nezříká se tím použití síly pro vlastní obranu.

 

DEMOKRATICKÁ  EVROPA  PROTI  DISKRIMINACI

DEMOKRATICKÁ EVROPA respektuje princip rovnosti občanů při respektování jejich rozdílů a růzností.

DEMOKRATICKÁ EVROPA uznává jako základ hodnotového systému právo na rovné postavení všech jednotlivců ve všech sférách soukromého, sociálního, náboženského politického a ekonomického života bez ohledu na jejich pohlaví, vzdělání, věk nebo sociální postavení.

DEMOKRATICKÁ EVROPA se jasně distancuje od jakékoliv formy diskriminace na základě tělesného nebo duševního handicapu, národnosti nebo státní příslušnosti, náboženského přesvědčení, hodnotové nebo politické orientace, pohlaví nebo rasy.

DEMOKRATICKÁ EVROPA uznává princip svobody pohybu a pobytu a garantuje je jako univerzální práva.

DEMOKRATICKÁ EVROPA požaduje od svých občanů, aby dodržovali tyto principy a zároveň dodržovali zákony, které tyto principy chrání. Dodržování zákonů prosazuje v souladu s právním řádem.

DEMOKRATICKÁ EVROPA usiluje o překonávání materiálních, kulturních a jazykových bariér, které brání porozumění mezi lidmi a národy a všestranně podporuje komunikaci mezi nimi.

DEMOKRATICKÁ EVROPA se staví důsledně proti jakékoliv formě extremismu a snaží se důsledně odbourávat jeho zdroje.

 

PŘÍRODNÍ  PROSTŘEDÍ  A  DEMOKRATICKÁ  EVROPA

DEMOKRATICKÁ EVROPA si je vědoma odpovědnosti k přírodnímu prostředí jako jedné z rozhodujících podmínek dlouhodobé vyvážené existence lidstva. Přírodní prostředí a především surovinová základna se utvářely miliony let v cyklech, které zdaleka přesahují lidské epochy dějinného vývoje. Příroda nestačí stále se zvyšujícímu tempu spotřeby lidstva a dostává se vyčerpáváním surovinové základny a narušováním přírodního prostředí do nerovnovážného stavu, který ohrožuje budoucí generace.

DEMOKRATICKÁ EVROPA usiluje o optimální sladění ekonomických aktivit s možnostmi a potřebami přírodního prostředí. Uvědomuje si, že toto sladění vyžaduje ekonomické náklady a je připravena je nést. Usiluje o prioritní směřování daní do dlouhodobých, přírodní prostředí ochraňujících aktivit, především do výzkumu a aplikovaných technologií.

DEMOKRATICKÁ EVROPA harmonizuje činnost jednotlivých států tak, aby optimalizovala své energetické a surovinové nároky a emisní zátěž přírodního prostředí. Vychází z racionálních a vědecky podložených analýz, které umožní optimálně strukturovat příslušné systémy a soustavy, jakož i racionálně regulovat emisní poměry. Respektuje s ohledem na komplexnost problému úroveň technických a ekonomických možností a snaží se o optimalizaci energetických zdrojů bez vyloučení kteréhokoliv z nich.

DEMOKRATICKÁ EVROPA považuje ochranu přírodního prostředí a hospodaření s ním za jednu z nejvyšších výzev tohoto století a odpovídajícím způsobem orientuje své zdroje do odpovídajících vzdělávacích, výzkumných a vědeckých institucí.

DEMOKRATICKÁ EVROPA si je vědoma, že v zájmu ochrany přírodního prostředí je nutné změnit spotřební návyky a úroveň spotřeby jako celku. Současná situace zbožnění spotřeby a vytváření stále nových, zbytečných, potřeb je kontraproduktivní a ohrožuje dlouhodobou vyváženou existenci lidstva.

DEMOKRATICKÁ EVROPA považuje za mimořádně důležité zvyšovat vzdělanost v oblasti přírodního prostředí a působit na občany, aby prosazovali šetrnost k přírodnímu prostředí.

DEMOKRATICKÁ EVROPA nedopustí, aby se priority v jeho ochraně staly předmětem čistě ekonomických zájmů a vytváří takové legislativní a ekonomické podmínky, která nedovolí zneužití cílů v ochraně přírodního prostředí k tvorbě nepřiměřených zisků a koncentraci ekonomické síly v omezené skupině ekonomických subjektů.

 

EKONOMIKA  V  DEMOKRATICKÉ  EVROPĚ

DEMOKRATICKÁ EVROPA považuje hladké fungování ekonomických systémů za důležitý faktor a předpoklad, nikoliv však cíl své existence.

DEMOKRATICKÁ EVROPA respektuje lidskou tvořivost, schopnost pracovat a podnikavost jako jeden z pilířů ekonomické prosperity.

DEMOKRATICKÁ EVROPA vychází z principu, že základem ekonomické prosperity jsou výsledky sektoru produktivní ekonomiky, ať už v oblasti výroby nebo služeb. Pro tento sektor vytváří optimální legislativní a daňové prostředí.

DEMOKRATICKÁ EVROPA klade důraz na decentralizaci výrobních činností na legislativní a daňovou podporu malých a středních podniků, které svou flexibilitou umožňují pružnou reakci na vývoj ekonomické situace.

DEMOKRATICKÁ EVROPA podporuje spolupráci vzdělávacích. výzkumných a vědeckých pracovišť s podnikatelskou sférou.

DEMOKRATICKÁ EVROPA reguluje bankovní sektor tak, aby rizikovost jeho operací neohrožovala fungování ekonomického systému.

DEMOKRATICKÁ EVROPA reguluje legislativně a daňově aktivity nebankovního finančního kapitálu ve prospěch států, kde tento kapitál vytváří své zisky z finančních operací.

DEMOKRATICKÁ EVROPA reguluje činnost síťových odvětví ekonomiky a brání v případě nutnosti i legislativními opatřeními zneužívání přirozených monopolů proti občanům.

DEMOKRATICKÁ EVROPA vytváří legislativní tlak na produkci kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb v souladu s principem ochrany přírodního prostředí.

DEMOKRATICKÁ EVROPA nebrání volnému obchodu při dodržování odpovídající kvality zboží a brání obchodu zbožím nekvalitním.

DEMOKRATICKÁ EVROPA dbá na ochranu zdraví a zájmů spotřebitelů.

DEMOKRATICKÁ EVROPA usiluje o minimalizaci centrálního přerozdělování jak na úrovni států, tak na úrovni celoevropského prostoru. Usiluje o odbourání plošných centrálně přidělovaných dotací do jednotlivých sektorů jako je v současné době např. zemědělství.

DEMOKRATICKÁ EVROPA usiluje o vytváření vlastních institucí, které umožní aktivní účastí na trhu v rozhodujících sektorech ovlivňovat ekonomické procesy. Tento princip je aplikován jak v oblasti úvěrové podpory, tak v oblasti podnikatelské, kde je zaměřen do oblasti bankovní, infrastrukturní, energetické a oblast ochrany životního prostředí.